Προσλήψεις πτυχιούχων στην Ένωση Ελλήνων Χημικών

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Ένωση Ελλήνων Χημικών

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030.Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Η Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» αποσκοπεί στη στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και την αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων Χημικών, καθώς και άλλων πτυχιούχων ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε συναφή αντικείμενα του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας (α) Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων και (β) Περιβάλλον.

Για την Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών και

• Πιστοποίηση των προσόντων των ωφελουμένων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Με την παρούσα η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ προσκαλεί υποψηφίους για να υποστηρίξουν την ομάδα έργου του Υποέργου 4 «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης της Πράξης» στη διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης.

Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου του έργου μέχρι τη λήξη της πράξης, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής και, αφενός, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που τον διέπει, αφετέρου, χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου των Εξωτερικών Συνεργατών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 565 «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης της Πράξης» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030, περιλαμβάνει:

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 – ΝΟΜΙΚΟΣ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Φ.Α.

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο.Α.

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5 – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6 – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7 – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΧ (www.eex.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την ένδειξη:

Αίτηση για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στην ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση: Κάνιγγος 27, Αθήνα 10682

Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α).

• Βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β).

• Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 7

• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / προσόντων / εμπειρίας.

• Υπεύθυνες Δηλώσεις (βλέπε Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι 04/09/2018 και ώρα 15:00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η προκήρυξη