Προσλήψεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – 28 θέσεις εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ – 2017/2020» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γκόλια Ιωάννη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 12μηνης διάρκειας, για την 24ωρη φύλαξη χώρων ευθύνης του ΕΜΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να τη συνυποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, Ζωγράφου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες,υπολογιζόμενες ημερολογιακά, αρχομένη από δηλώνει στην αίτηση του ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και τους όρους αυτής καθώς και όλες τα προβλεπόμενα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης και ότι παραιτείται οιασδήποτε ενστάσεως για τους παραπάνω λόγους. 01/09/2017 Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι 15/09/2017 κι ώρα 14.00, για τις αυτοπροσώπως υποβαλλόμενες αιτήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (09.00-14.00 κα Α. Γιούτσου, 210-7723648).