Προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Προσλήψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωµάτων» της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή – αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστηµα 4 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης έως το τέλος του έργου.ΠΕ Γεωλόγοι
(µε ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωµάτων) (3) Τρεις ∆ρόµος Καλλονής – Σιγρίου
Λέσβου

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
(µε ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωµάτων ή λίθου – Οµάδα Α’) (2) ∆ύο ∆ρόµος Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

∆Ε Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
(µε ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωµάτων ή λίθου) (2) ∆ύο ∆ρόµος Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

ΥΕ Ειδικευµένοι εργάτες
(µε ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωµάτων) (8) Οκτώ ∆ρόµος Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη  επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στη διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεµβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 2251047033,

εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και στην ιστοσελίδα του Μουσείου (www.lesvosmuseum.gr).

(Υποβολή αιτήσεων από ∆ευτέρα 23-04-2018 έως Παρασκευή 27-04-2018).

 

 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, τεχνιτών και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των έργων της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1 ΠΕ Γεωλόγος.

1 ΤΕ Συντηρητής.

2 ΔΕ Συντηρητής.

1 ΔΕ Χειριστής Η/Υ.

2 ΥΕ ΕργάτεςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 2251047033, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από 10-08-2017 έως 17-08-2017) που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και στην ιστοσελίδα του Μουσείου (www.lesvosmuseum.gr)