Πρόσληψη δικηγόρων στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Ανάκληση της αριθ. Δ2Β 1145345 ΕΞ 2014/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΨΠΔΔΗ-0ΗΚ) προκήρυξης του Υπουργού Οικονομικών για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή και προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

1. Ανακαλούμε την αριθ. Δ2Β 1145345 ΕΞ 2014/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΨΠΔΔΗ-0ΗΚ) προκήρυξη του Υπουργού Οικονομικών για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

2. Προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 208) για τη στελέχωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών (Μ.Α.Δ.Κ.Α.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Το αντικείμενο της απασχόλησης συνίσταται, ενδεικτικά, στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, διοικητικών πράξεων, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, ιδίως επί θεμάτων αποκρατικοποιήσεων και ΔΕΚΟ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Μονάδας στην Αθήνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών (κ. Α.Οικονόμου, Καραγεώργη Σερβίας 8, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10184 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας (με διευκρίνιση για τη θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση) συνοδευόμενη απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δικηγόρος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στην Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
στ. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV. της παρούσας.
ζ. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική και επαγγελματική δράση.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά