ΑΣΕΠ. Αρχείο – Μητρώο υποψηφίων και υπαλλήλων φορέων

ΑΣΕΠ. Αρχείο – Μητρώο υποψηφίων και υπαλλήλων φορέων

Αριθμ. απόφ. 13/2015 – ΦΕΚ B 2849 – 24.12.2015
Θέματα τήρησης στο ΑΣΕΠ Αρχείου / Μητρώου υποψηφίων και υπαλλήλων φορέων