Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Πατρέων

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Πατρέων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση (αποκλειστικά με αντίτιμο), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 του δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην ΠάτραΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

• Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της Αίτησης με τα κριτήρια επιλογής (χορηγείται από το Φορέα υλοποίησης) να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο

α) Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π..

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι i) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή ii) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του ∆ήμου Πατρέων σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί.

γ) Φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

στ) Βεβαίωση του ∆ήμου περί μόνιμου κατοικίας.

ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρονται οι ώρες που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates.

κ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

λ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής (μόνο για άντρες).

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.

Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527- 08.10.2013) και Φ.Ε.Κ. 1774/17-6-2016 Τεύχος Β΄ με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους » Για το ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσονται, δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους υποψηφίους και θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα ∆ιοικητικής Μέριμνας της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Πατρέων (Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την Παρασκευή 11/01/2019 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Δευτέρα 21/01/2019.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-342270 και 2160-313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του δήμου Πατρέων (e-patras.gr)

Η προκήρυξη