ΣΤΑΣΥ. Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις ΔΕ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τεσσάρων (54) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τα κύρια και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

 

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr) και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είτε απευθείας στη διεύθυνση:

https://proslipseis.stasy.gr

 

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη θέση στην οποία επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή /και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης (01/07/2024 έως 15/07/2024).

Οι ημερομηνίες δημοσιεύσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης