Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Χαλκηδόνος

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Χαλκηδόνος

Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα έχει καθημερινή παρουσία στο γραφείο νομικής υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου (Κουφάλια), εφόσον δεν προκύπει ανάγκη παράστασής του ενώπιον των δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Δήμου.

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούνται να τις παρέχει συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου που δεν διαθέτουν νομική κάλυψη, χωρίς άλλη αμοιβή.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2915 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και θα υπόκειται στην ασφάλιση του ταμείου νομικών και των λοιπών κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Χαλκηδόνος, Γραφείο Προσωπικού, Ταχ δ/νση:

Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57100, τηλ. 2391330 152, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 π.μ έως 15.00 μ.μ,

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προκήρυξη