ΑΣΕΠ 8Κ/2022. Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 8Κ/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες

 

ΑΣΕΠ 8Κ/2022  – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 67/14.10.2022

8K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων–ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 67/14.10.2022