Προσλήψεις στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Προσλήψεις στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητα30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου έως και την Πέμπτη 12-04-2018

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.