ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 6 πτυχιούχους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι(6) συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο – Networking for Drinking WaterSupply in Adriatic Region (DRINKADRIA)-

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες