Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στη Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στη Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κρατική Σχολής Ορχηστικής Τέχνης που εδρεύει στην Αθήνα του νομού Αττικής
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

103 Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κεντρική Υπηρεσία) Αθήνα, Ν. Αττικής ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 8 μήνες 1

104 Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κεντρική Υπηρεσία) Αθήνα, Ν. Αττικής ΔΕ Διοικητικών Επιμελητών Τάξεων 8 μήνες 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6. Έντυπα αιτήσεων και αντίτυπα ολόκληρης της ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Ομήρου 57 – Αθήνα Τ.Κ. 106 72 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3612330, υπεύθυνη υπάλληλος: κα Μαρία Κωνσταντάκη).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 12/01/2019 έως και 21/01/2019