Πρόσληψη δικηγόρου στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Πρόσληψη δικηγόρου στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Πλήρωση μιας κενής (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά
Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί  Δικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/1612-2015 τ. α’) και θα υπόκειται στην ασφάλιση του εκάστοτε Δημοσίου ασφαλιστικού Φορέα και λοιπών νομίμων κρατήσεων
Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους)
ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.

Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΑΥΓΗ» στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Τ.Κ.:115.27 – Γουδή στην Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πέτρινο Κτίριο Διοικητικής Υπηρεσίας στο ισόγειο) υπόψιν κ. Νίκης Καραλή και Ερασμίας Μπανάκου (τηλ. Επικοινωνίας:2132013124) αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα  παρακάτω δικαιολογητικά, (αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο),

α) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ́, ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες υποψήφιους)

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

γ) Πιστοποιητικό γέννησης

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (Αθηνών) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ε) Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (Αθηνών) από την οποία να προκύπτει ότι είναι δικηγόροι μέλη του

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που κατέχει άλλη έμμισθη θέση και υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθεί εάν επιλεγεί για να διορισθεί (όποιος επιλεγεί προσλαμβάνεται μόνο αν προσκομίσει βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ότι παραιτήθηκε ή έπαψε να αναλαμβάνει υποθέσεις ή λαμβάνει περιοδική αμοιβή)

ζ) Άδεια άσκησης δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
η) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης στο οποίο να  αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του σε θέματα αφορούντα Νοσοκομεία και λοιπά ΝΠΔΔ ή δημόσιους οργανισμούς, όπως και η διοικητική του εμπειρία, τα οποία θα αποδεικνύονται με σχετικές μελέτες και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο δυνάμενο να αποδείξει την ανωτέρω σχετική εμπειρία, λόγω της φύσεως των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης καθώς και

θ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχίο νομικής σχολής, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο  χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Η προκήρυξη