ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. Πρόσληψη 8 ατόμων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – Άμεση Κάλυψη θέσεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων αποχωρήσεων

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες