ΑΣΕΠ. Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ τουρισμού 2021-2022

ΑΣΕΠ. Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ τουρισμού 2021-2022

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Αριθμ. 17229 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 50/05.10.2021
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν δεκατριών (113) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.

2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 ή τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

4. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΙΔ, των οποίων τη Διοίκηση ορίζει το δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

5. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr καθώς και στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου
Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 49ο χιλ. Αθηνών – Σουνίου,
19013 Ανάβυσσος Αττικής
22910 36998 42294

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου
33052 Γαλαξίδι Φωκίδας
22650 41997 41998
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου
Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 71500 Κοκκίνη Χάνι Κρήτης
2810 761363

Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ», 2o χλμ. Λεωφ. Αλεξ/πολης – Μάκρης,
68131 Αλεξανδρούπολη Έβρου
25510 25288

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», 49100 Γουβιά Κέρκυρας
26610 90030 91541

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 57019 παραλία Περαίας
Θεσσαλονίκης
23920 25551-4

Ι.Ε.Κ. Ρόδου
Πρώην Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, 85100 Ρόδος
22410 74445 71446

Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου
Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, Δαναού 29, 21200 Άργος
27510 20127

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. www.mintour. edu.gr. Θα χορηγείται επίσης από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ..

Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

2. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

5. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη μοριοδότηση της ανεργίας αλλά και για να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 50/05.10.2021