Παράταση για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης ανέργων σε ΟΤΑ

Παράταση για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης ανέργων σε ΟΤΑ

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

  

Αριθμ. 9.3761 – ΦΕΚ Τεύχος B 2466/21.06.2019
Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β ́ 3013).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με 8.7847/25.07.2018 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β ́ 3013) ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών. Η επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και για την ομαλή εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου, το Τεχνικό Δελτίο ένταξης υπογράφεται στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του ΥΠΕΚΑΑ και στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα επιχορηγηθεί προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικά.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση, και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.».

3. Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων σύμβαση τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η 8.7847/25.07.2018 (Β 3013) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα