Προκήρυξη διαγωνισμού δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος έτους 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος έτους 2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019
2421.6-1/62759/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/30.08.2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) σαράντα πέντε (45) συνολικά Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι./ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
α. Είκοσι οκτώ (28) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, οι οποίες κατανέμονται ειδικότερα ως εξής:

(αα) Δεκατέσσερις (14) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
3. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Νομικής

(ββ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
6. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

(γγ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
4. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(δδ) Δύο (2) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
2. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής
5. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
6. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

(εε) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατωνδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχουσπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Στατιστικής
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
7. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
8. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
9. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

(στστ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
4. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων κάποιας εκ των ανωτέρω υποκατηγοριών της κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψηφίους των λοιπών υποκατηγοριών αυτής της κατηγορίας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι./ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
β. Δύο (2) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό::
1. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
3. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
4. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
5. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
6. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
7. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
8. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
9. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
10. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
11. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
12. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
13. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ν./ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
γ. Έξι (6) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
δ. Εννέα (9) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ως ειδικότερα θα καθορίζεται στην εν λόγω Απόφαση σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
«Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».
β. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
«Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων».
γ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
«Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».
δ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Μηχανικών συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
«Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο Κατηγορία/Υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην Προκήρυξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες από την 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα, έως και την 11-10-2019, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2421.6-1/62759/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/30.08.2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων