Προσλήψεις στον Δήμο Αμφίπολης

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα πέντε (15) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

-Πέντε (5) εργάτες καθαριότητας για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών.
-Πέντε (5) εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών.
-Τέσσερεις (4) οδηγοί απορριµµατοφόρου για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών.
-Έναν (1) χειριστή µηχανήµατος γκρέιντερ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οκτώ µηνών.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες
– – –
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)
Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), συνολικού αριθμού πέντε (50) ατόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης (π.χ. οχτώ μηνών) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2017-2018
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες