Προσλήψεις στον Δήμο Αμύνταιου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αμύνταιου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 05/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Ενός (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών.Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου καλεί όσους/όσες επιθυμούν, να υποβάλλουν την αίτηση τους, εντός πέντε (05) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης (05-03- 2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 12 /03/2018 και ώρα 15:00 μμ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Αμυνταίου και στα ΚΕΠ του Δήμου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου, καθημερινά από 07:30 έως 15:30 , στην διεύθυνση Γρ. Νικολάϊδη 2, Κτίριο Δημαρχείου Αμυνταίου, 4ος Όροφος, υπεύθυνος υπάλληλος κος Μπούτσης Παναγιώτης τηλ. 2386 3 50165. Έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη (2) ατόμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμύνταιου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) που εδρεύει στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας.

1  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.

1  ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Νέες εργατικές Κατοικίες – εγκαταστάσεις ΕΠΑΛ (τηλ. Επικοινωνίας: 23860 20044), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:Γρ.Νικαλαϊδη 2 Αμύνταιο, Τ.Κ. 53200 απευθύνοντας την στην Δημοτική Κοινωφελή επιχειρηση Δήμου Αμυνατιου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) υπόψις κας Γοράντη Ειρήνης (τηλ. Επικοινωνίας: 23860 20044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.