Προσλήψεις στον Δήμο Ιάσμου – 3 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ιάσµου, που εδρεύει στον Ίασµο Νοµού Ροδόπης

3 ΥΕ Εργατών – Εργατριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την αριθ.πρωτ.6115 /03-07- 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 µε τα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανά κωδικό θέσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (έκδοσης 30-03- 2017) και την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιάσµου (www.iasmos.gr) , στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ιάσµου και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µέχρι τη ∆ευτέρα 24.07.2017.