Προσλήψεις στο δήμο Γορτυνίας

Γνωστοποίηση 2541/2017: Πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας Πληροφορικής.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες