Προσλήψεις στον Δήμο Ηράκλειας

Ο ∆ήμος Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του ∆ήµου Ηράκλειας, που εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, απευθύνοντάς την στον ∆ήµο Ηράκλειας υπόψη κ. Παντελίδη Ιάκωβο (τηλ. επικοινωνίας: 2325 3 50116).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την 17/5/2017 και λήγει στις 26/5/2017