Προσλήψεις στον Δήμο Δράμας – 7 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο.

1  ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ.

3  ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ.

1  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ.

2  ΔΕ ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ (βιτρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στον Δημοτικό Κατάστημα από 06/10/2017 μέχρι 16/10/2017 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους είτε αυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία 66133 ΔΡΑΜΑ Υπόψη κ. Βασιλείου Χειλίδη (τηλ. επικοινωνίας 2521350677).