Προσλήψεις στον Δήμο Λευκάδας – 3 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ειδικότητας ∆Ε Φυλάκων, κατηγορίας ∆Ε µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες στο ∆ήµο Λευκάδας, που συνίστανται αφενός στην προστασία και διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Καβάλου, ενόψει της µεγάλης προσέλευσης του κοινού κατά τους θερινούς µήνες και αφετέρου στην διασφάλιση της εύρυθµηςλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Λευκάδας και της ασφάλειας των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θερινής απασχόλησης παιδιών περιόδου 2017

Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
2. Τίτλο σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007»
4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του ∆ηµοσίου για την απόδειξη εµπειρίας στο αντικείµενο
5. Για τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν αίτηση για το Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου, απαιτείται η προσκόµιση τίτλου καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου LOWER)
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσµίας επτά εργάσιµων (07) ηµερών, από 27 Ιουνίου 2017 έως και 5 Ιουλίου 2017, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Φερεντίνου Βασιλικής ή κου Μάλφα Γεράσιµου (τηλ επικοινωνίας 2645360613 και 2645360506).

Το κείμενο της προκήρυξης