Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα, χρονικής διάρκειας από 01/02/2019 έως 31/12/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στον Δήμο Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:

  

– Έναν (1) Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager]

– Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα [Social Scientist]

– Έναν (1) Οδηγό/ Βοηθό Επόπτη Φιλοξενίας [Driver/ Accommodation Supervisor’s assistant]

– Έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών [Arabic Interpreter]

– Συνολικό μηνιαίο κόστος παροχής έργου (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών κάθε είδους): 1.575,00 €.

– Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να προσκομίσουν:

– Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.

– Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και/ή Αγγλικά

– Τίτλους σπουδών.

– Δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών/ συνεκτιμώμενων προσόντων.

– Βεβαιώσεις εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές, για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. [Πειραιάς, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της Επιχείρησης (4ος όροφος)], με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: – αυτοπροσώπως – με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 09/01/2019 έως και τις 18/01/2019 και κατά τις ώρες 09.00 – 14.00

Πληροφορίες: κα Καραπιπερίδου Χαρά [210-4101947], καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 έως τις 15.00.

Η προκήρυξη