Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Καθορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου
Αριθμ. 95091 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5763/20.12.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου σε πέντε (5) άτομα και συγκεκριμένα:

ένας (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ένας (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ένας (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Στις αιτήσεις δηλώνονται: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμός μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση.
Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Γραφείων.
Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι οι δικηγόροι που υπηρετούν στα γραφεία στα οποία απασχολούνται οι ασκούμενοι.

Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον υποψήφιο δικηγόρο σχετική βεβαίωση από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.