Προσλήψεις στον Δήμο Ανατολικής Μάνης – 4 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης Τ.Κ. 22200 Γύθειο Λακωνίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κου Μπουνάκου Θεοδώρου (τηλ. Επικοινωνίας: 2733360357, 2733360344) από 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 18/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.