Προσλήψεις στον Δήμο Σάμου

Προσλήψεις στον Δήμο Σάμου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου ∆Ε Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Βαθέος ∆ήµου Σάµου ( Ίδρυµα Ντάελ) , που εδρεύει στη Σάµο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:∆ηµοτικό Γηροκοµείο Βαθέος ∆ήµου Σάµου  Ίδρυµα Ντάελ, Εµµαν. Σοφούλη, Τ.Κ.: 83100, Σάµος, Ν. Σάµου, υπόψη κας Γεωργίας Γεροντή (τηλ. επικοινωνίας: 2273027492).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Σάµου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.