Πρόσληψη με επιλογή 14 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών

Πρόσληψη με επιλογή 14 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΠλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά :

– Τρεις (03) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

– ΄Εξι (06) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης :

Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου :

Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

δ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας :

Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ε) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας :

Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

στ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου :

Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω αναφερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 02/7/2018 μέχρι και 16/7/2018, είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 102, 1ος όροφος) είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η προκήρυξη