Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51838/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπ΄όψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i . Ναυτικών Μαθημάτων

1) Μέχρι τρεις (3) Μηχανικοί Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών Επιστημονικοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί για την διδασκαλία των μαθημάτων Ατμοπαραγωγοί , Ναυτ. Μηχανές , Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, Αντοχή υλικών ,Μ.Σχέδιο Ι και ΙΙ , Ναυπηγία Ι και ΙΙ ,Ναυτ. Μηχανολογία , ΜΕΚ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ , Συντήρηση πλοίων & Διαχείριση βλαβών , Ψυκτ. –Κλιματ. Εγκαταστάσεις , Ατμοστρόβιλοι , Στοιχεία Μηχανών και εφόσον απαιτηθεί , για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

2) Ένας (1) Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση-εμπειρία σε Προσομοιωτή Μηχανοστασίου για την διδασκαλία του Εργαστηρίου Προσομοιωτή Μηχανοστασίου όλων των εξαμήνων και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

ii Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

1) Ένας (1) Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός και ελλείψει αυτού Μηχανολόγος Μηχανικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Ατμοπαραγωγοί , Ναυτ. Μηχανές , Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, Αντοχή υλικών ,Μ.Σχέδιο Ι και ΙΙ. , Ναυπηγία Ι και ΙΙ, Ναυτ. Μηχανολογία , ΜΕΚ Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, Συντήρηση πλοίων & Διαχείριση βλαβών, Ψυκτ. – Κλιματ. Εγκαταστάσεις , Ατμοστρόβιλοι , Στοιχεία Μηχανών και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

2) Μέχρι δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχ/κοί Η/Υ για την διδασκαλία των μαθημάτων Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και II, Ηλεκτρονικά, ΣΑΕ Ι και ΙΙ, Θεωρία Ηλεκ. Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων , Ψηφιακά Συστήματα & Δίκτυα Υπολογιστών και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

3) Ένας (1) Μαθηματικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Εφ. Μαθηματικά Ι., Μαθ/κά ΙΙ & Στατιστική και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

4) Ένας (1) Νομικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Στοιχεία Ναυτικού Δίκαιου, Διαχ. Ανθρωπ. Δυναμικού, Ηγεσία- Διοικ. Δεξιότητες, Διεθνείς καν/σμοί -Ασφάλεια ζωής & περ/ντος και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

5) Ένας (1) Φυσικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Φυσική Ι και ΙΙ , Εφ. Θερμοδυναμική Ι και ΙΙ και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

6 )Ένας (1) Χημικός Μηχανικός ή Χημικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Χημεία , Τεχνολογία Υλικών , Μηχ. Ρευστών Ι και ΙΙ , Εφ. Θερμοδυναμική Ι και ΙΙ, Αντοχή Υλικών , Καύσιμα Λιπαντικά και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

7) Ένας (1) πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας για την διδασκαλία των μαθημάτων Ν.Αγγλικά Ι,ΙΙ και V ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

B .ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1) Μέχρι τρεις (3) Μηχανικοί Α’ ή Β΄ τάξης Ε.Ν και ελλείψει αυτών Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι για την διδασκαλία των μαθημάτων Τεχνουργεία – Εργαστήρια όλων των εξαμήνων και εφόσον απαιτηθεί, για τα Εργαστήρια του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

ii ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1) Μέχρι δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι η Ηλεκτρονικοί Μηχ/κοί & Μηχ/κοί Η/Υ ή Ηλεκτρονικοί για την διδασκαλία των μαθημάτων Τεχνουργεία – Εργαστήρια όλων των εξαμήνων και εφόσον απαιτηθεί, για τα Εργαστήρια του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

3)Ένας (1) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 50/2001 ως ισχύει για τα Εργαστήρια Πληρ/κής –Η/Υ Ι και ΙΙ και εφόσον απαιτηθεί, για τα Μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίουςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης , στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικούκαι Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 03-08-2018, ημέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26 Χίος, Ταχ. Κώδικας 82100. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά). Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Η προκήρυξη