Προσλήψεις στον Δήμο Σαρωνικού – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Σαρωνικού

Η Ανώνυμη Δημοτική μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ύστερα από την 53/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘμΟΣ ΑΤΟμΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων 5 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). ∆ύο (2) μήνες

ΥΕ Βοηθών μαγείρων 1 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). ∆ύο (2) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του άρθρου 169 παρ. 2 του Ν.3584/07.

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρονικό περιορισμό του δωδεκαμήνου όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Πιστοποιητικό υγείας (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

6. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (σε επίσημο έγγραφο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ∆ημοτική Κοινότητα Αναβύσσου (∆/νση Βασ. Κωνσταντίνου & Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Αττικής, τηλ. 2291041220 εσωτ. 365) και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Χαλκοδαίμων Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Ανώνυμης ∆ημοτικής μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού, δηλαδή από Τρίτη 28/08/2018 μέχρι και ∆ευτέρα 03/09/2018.