Προσλήψεις στον Δήμο Βοΐου

Προσλήψεις στον Δήμο Βοΐου

Πρόσληψη εννέα (09) Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ16 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο, δύο μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
5.- Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
6.- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας Ι.Κ.Α.
7.- Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)
8.-Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης (ΙΒΑΝ)

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, έως και 10-08-2018 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου (Δ/νση : 500 01- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ıδıωτıκού δıκαίου ορıσμένου χρόνου δύο μηνών, γıα την κάλυψη κατεπεıγουσών, εποχıακών ή πρόσκαıρων αναγκών, της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Βοΐου, που εδρεύεı στη Σıάτıστα του Ν. Κοζάνης

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ-16 ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18-05-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βοΐου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Διεύθυνση : Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 50 100- Νεάπολη Κοζάνης, τηλ: 2468350203, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες