Πρόσληψη 1300 αποφοίτων λυκείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Πρόσληψη 1300 αποφοίτων λυκείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Οι παραπάνω χίλιοι τριακόσιοι (1.300) Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2019 για τη συλλογή δεδομένων ερευνών

Αριθμ. 8988/Α1-7935 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5885/31.12.2018
Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.300 Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) σε χίλιους τριακόσιους (1.300), στους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3832/2010.

Οι παραπάνω χίλιοι τριακόσιοι (1.300) Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2019 για τη συλλογή δεδομένων ερευνών

II. Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα περιλαμβάνει τα εξής:
Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από  επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

III. Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών).
IV. Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

V. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2019.

VI. Το συνολικό ποσό της αμοιβής των χιλίων τριακοσίων (1.300) Ιδιωτών Συνεργατών θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (4.349.288,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΚΑΕ 0429α «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», ΚΑΕ 9916 «Συμβόλαια χρηματοδότησης με Eurostat»), για τα οικονομικό έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση (Αριθμ. 8988/Α1-7935 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5885/31.12.2018)