Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη ΣΝΣΕ∆

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕ∆)

 

Η Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 21-01-2023 έως 31-12-2023

Η προκήρυξη