Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, στην έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη), κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). 2.

Εκ των ανωτέρω δύο (2) δικηγόρων:

α) Ο ένας θα πρέπει να είναι δικηγόρος, τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις, μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να έχει ειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαετή (6) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον ενός (1) έτους

β) Ο δεύτερος θα πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και να έχει δωδεκαετή (12) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις δύο (2) κενές θέσεις, εκ των τεσσάρων (4) που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (Λεωφ. Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τ.Κ.: 182 33) είτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την ένδειξη, αντιστοίχως, στον συστημένο φάκελο ή στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Για τη διαδικασία επιλογής δύο Δικηγόρων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Η προθεσμία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία (1) ημερήσια Εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

 
 

Σε περίπτωση που η υποψηφιότητα αποσταλεί ηλεκτρονικά, τότε θα πρέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα σε αρχεία τύπου pdf, jpg ή tif.

Για την ενημέρωση της προθεσμίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα γίνει επιπλέον ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/).

2. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης επί του φακέλου και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει το ηλεκτρονικό μήνυμα του υποψηφίου.

3. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραιτήτως τα δικαιολογητικά

Η προκήρυξη