Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Αχαρνών Αττικής

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Αχαρνών Αττικής

Ο δήμος Αχαρνών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Αχαρνών και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Δήμου Αχαρνών

Οι διαφορές του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου με λοιπούς δικηγόρους είναι πως δεν ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων

Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημοτικό Κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες

β) Να είναι μέλη ενός από τους Δικηγορικού Συλλόγους του Κράτους

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί , σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες .

δ) Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία η να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) «Κώδικας Δικηγόρων»Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Αχαρνών Αττικής είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:

Φιλάδελφείας 87 και Μπόσδα, Αχαρνές, ΤΚ 13673, υπόψη Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού,

εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης – προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους

Η συμμετοχή των υποψηφίων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της γνωστοποίησης.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από το Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Αχαρνών Αττικής, Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, τηλ. 2132072313.

Η προκήρυξη