ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού κατά το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες