Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Φ.Ε.Κ. 208/27-09-2013, τ. Α΄) : «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικό με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Θηβών 250, Αιγάλεω, Τ.Κ.12241, (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα), υπόψη Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του υποψηφίου σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας, ότι ο υποψήφιος είναι διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό αναστολή.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. 208/27-09-2013, τ. Α΄) του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από τη θέση τους, ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις, ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και εμπειρίας με τη μορφή europass.

ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

i. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

ii Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014(Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014, τ. Α΄), όπως ισχύει, ή

iii. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α.

θ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύονται τα τυπικά ή/και τα επιθυμητά / συνεκτιμώμενα προσόντα ή οι ιδιότητες.

ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικώς με την αίτηση συμμετοχής τους. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η προκήρυξη