Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του Π.Θ., η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του Π.Θ., η νομική εκπροσώπηση του Π.Θ. ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του Π.Θ. και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στο Κώδικα Δικηγόρων. Ειδικότερα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

– Ο νομικός έλεγχος κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος.

– Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα όργανα διοίκησης του Π.Θ. και προς τις επιμέρους υπηρεσίες αυτού για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και δράσεών τους.

– Η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειώσεων και η παροχή νομικής βοήθειας στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κ.λπ. μελών ΔΕΠ και λοιπών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

– Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το Π.Θ. με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Π.Θ..

– Η έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου.

– Η παροχή νομικής αρωγής στον Πρύτανη του Π.Θ. ως πειθαρχικό προϊστάμενο σε περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ο δικηγόρος θα βρίσκεται στη διάθεση του Π.Θ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Η φυσική παρουσία του δικηγόρου στο Π.Θ. είναι απαραίτητη ώστε να παρέχει νομική υποστήριξη και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος. Ο δικηγόρος θα παρίσταται σε συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Π.Θ., όποτε κληθεί προς τούτο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– Να είναι Έλληνες πολίτες.

– Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

– Να είναι κάτοχοι πτυχίου νομικού Τμήματος νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τετραετούς φοίτησης στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

– Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

– Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως ισχύουν.

– Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν πολύ καλή γνώση και άλλων επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται από την προσκόμιση τίτλων σπουδών.

– Να έχουν ειδική γνώση και εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, αστικού και εργατικού δικαίου. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων.

– Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν:

1. Η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο νομικής επιστήμης.

2. Η καλή γνώση της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και ο χειρισμός υποθέσεων που αφορούν στα ΑΕΙ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι υποψήφιοι, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Κτίριο Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, με την επισήμανση ότι αφορά αίτηση υποψηφιότητας για την με αριθμό πρωτοκόλλου 20822/19/ ΓΠ/05.09.2019 προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης έμμισθου δικηγόρου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, υπολογιζομένων ημερολογιακά, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, ήτοι την 09- 10-2019. Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων

Η προκήρυξη