Οι αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Οι αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τουςΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειές τους καθορίζονται, από τις 1-4-2018 και εντεύθεν, αποκλειστικά με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και των δικηγόρων, ως εξής:2. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές με βάση ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης δεν εφαρμόζονται για τους δικηγόρους του Δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η έγγραφη συμφωνία.

3. Κατά την εκκαθάρισή τους, οι αμοιβές αυτές μπορούν είτε να μειωθούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 50%, ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε ποσοστό ομοίως από 20% έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από το δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 890/14.03.2018)