Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο Αιγάλεω με σχέση έμμισθης εντολής

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη εντολή

Πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’εφέταις µε µηνιαία αντιµισθία στο ∆ήµο Αιγάλεω.

Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται µε το ∆ήµο Αιγάλεω µε σχέση έµµισθης εντολής

Η απόφαση έγκρισης της πρόσληψης