Προσλήψεις στον Δήμο Θερμαϊκού – 13 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Επανομή του Νομού Θεσσαλονίκης.

1  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ,

ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού, Πλατεία Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 57500 Επανομή Ν. Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Μώραλη Τάνιας (τηλ. επικοινωνίας: 2392045371 και 2392041991.Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
– – – – –
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

στην διεύθυνση τέρμα οδού Κύπρου, Άνω Περαία, Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Περαίας, 2ος όροφος κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392076011 Μαρία Ιωάννου. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δυο τουλάχιστον εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.