Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)

Πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρóνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα απó 10- 09-2018 έως 12-07-2019.Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) απó το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 θα λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση Τατοΐου, Λεωφóρος Δεκελείας, Αθήνα.

α. Τα δικαιολογητικά της Προκήρυξης υποβάλλονται στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Τατοΐου, Λεωφóρος Δεκελείας, ΤΚ 13671, Αθήνα, η οποία θα αποδεικνύεται απó την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου.

Επίσης, θα αποστέλλεται αντίγραφο του αποδεικτικού αποστολής στο FAX της Σχολής τηλ. 210-8964461.

β. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει την επόμενη ημέρα απó την τελευταία δημοσιοποίηση της προκήρυξης στον τύπο ή στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 210-8195160-69.

γ. Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντóς δέκα (10) ημερών απó αυτή, θα γίνονται δεκτά μóνο κατóπιν αποδεδειγμένων λóγων ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία / κινητοποίηση υπαλλήλων του φορέα έκδοσης πιστοποιητικού /δικαιολογητικού, νοσηλεία σε νοσοκομείο του υποψηφίου), η εξέταση των οποίων εναπóκειται στην κρίση της Τριμελούς Επιτροπής.

Η προκήρυξη