Προκήρυξη του 28/2021 Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Προκήρυξη του 28/2021 Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

για εισαγωγή εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών – σπουδαστριών στην ΕΣΔΔΑ

 

Αιτήσεις από 25/08/2021 έως και 13/09/2021

 

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 28η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 50 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 30 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 45 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

• Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες,

• Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες.

 
 

 

Αίτηση συμμετοχής – προθεσμία υποβολής

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea

 

Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr), στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

ΣχετικάΗλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

 

Προθεσμία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται:

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους:

Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.

ΙΙΙ. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση σύμφωνα με τον ν. 3528/2007.

IV. H γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

 

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.

ΙΙΙ. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

IV. H υπαλληλική τους ιδιότητα

 

Η προκήρυξη