ΟΠΣΥΔ. Δικτυακή πύλη προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΠΣΥΔ
Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

Eγχειρίδια χρήσης