Πρόσληψη ΕΠΟΠ για το Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για το Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

 

1. Με βάση το ν. 2936/2001 (Α΄ 166), όπως ισχύει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την κατάταξη είκοσι (20) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (ανδρών – γυναικών).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Έλληνες πολίτες (άνδρες – γυναίκες) ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση αυτών, εφόσον έχουν τις γραμματικές γνώσεις που αναγράφονται για κάθε ειδικότητα στην προκήρυξη και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1-1-1995 μέχρι 31-12-2003).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 31 έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξης τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1-1-1992)

 

  

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο

https://epopnom.army.gr

 

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του υποψηφίου, ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώνει τα πεδία που έχουν τεθεί για αυτό το σκοπό και καταχωρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Αυτοί που θα καταταγούν θα φέρουν το βαθμό του Στρατιώτη. Θα προαχθούν σε Δεκανείς με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ και με τη συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας όσοι δεν είχαν καταταγεί για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι απολύονται μετά την ευδόκιμη συμπλήρωση της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσης παίρνουν εφάπαξ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους.

4. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να μονιμοποιηθούν με το βαθμό που φέρουν εφόσον κριθούν κατάλληλοι.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (www.mod.mil.gr & www.geetha.mil.gr) και από την παρούσα ιστοσελίδα.

6. Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η 24 Ιουνίου 2022.

 

7. Η προκήρυξη όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ΦΕΚ 25/21-4-2022 τ. ΑΣΕΠ είναι διαθέσιμη  εδώ