Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 2019-2020

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 2019-2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ έτους κατάρτισης 2019-2020Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το έτος κατάρτισης 2019-2020, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση,

από τη Δευτέρα 02-09-2019 και ώρα 8:00 έως την Παρασκευή 06-09-2019 στις 18:00,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://a2.oaed.gr/pegasus

με την ένδειξη -Είσοδος Εκπαιδευτικού-), η οποία έχει αναρτηθεί, μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους Εκπαιδευτές, στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. στο www.oaed.gr.

Η παρούσα αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, για το έτος κατάρτισης 2019-2020, να επιλέξουν τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ που επιθυμούν της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα

Οι ειδικότητες του ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη

Αίτηση

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είτε για τα ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής είτε για το/τα ΙΕΚ μίας και μόνον Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν Ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, επιλέγοντας το ΙΕΚ 1ης προτίμησής τους, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να προκηρύσσεται, είτε ο Ενοποιημένος Κλάδος (ΕΚ) στον οποίο ανήκουν, είτε η Ενοποιημένη Ειδικότητα (ΕΕ) είτε ο τίτλος πτυχίου τον οποίο κατέχουν.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους Εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86.

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που θα καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που στη συνέχεια θα υποβάλουν ή θα αποστείλουν με φάκελο στο ΙΕΚ πρώτης προτίμησής τους, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων Εκπαιδευτών και υπόψη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συμβάσεως εργασίας.

Όσοι υποψήφιοι επανυποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση (συνεχόμενα ή μεμονωμένα), από το έτος κατάρτισης 2015-2016 έως και το έτος κατάρτισης 2018- 2019, με τον ίδιο τίτλο σπουδών και στο ίδιο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, που αιτούνται και για το έτος κατάρτισης 2019-2020 θα:

–  Ελέγξουν μέσα στην Εφαρμογή -Pegasus- την ορθότητα των ατομικών τους στοιχείων και θα επικαιροποιήσουν αυτά που ενδεχομένως χρήζουν αλλαγών ή συμπληρώσεων.

–  Υποβάλουν ηλεκτρονικά -νέα αίτηση- με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και εφόσον αυτός προκηρύσσεται στο ή στα ΙΕΚ που επιθυμούν.

– Υποβάλουν μόνο τα επιπλέον δικαιολογητικά που έχουν αποκτηθεί μετά την τελευταία υποψηφιότητά τους, διότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ελεγχθεί και έχουν καταχωρηθεί από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης στο ηλεκτρονικό σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

–  Υποβάλουν εκ νέου τα Δικαιολογητικά που αφορούν σε επιμορφώσεις και κοινωνικά κριτήρια (όπως π.χ. ανεργία / πολυτεκνία / μονογονεϊκή οικογένεια / ΑμεΑ κ.λ.π).

Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν για πρώτη φορά ηλεκτρονική αίτηση, καταχωρούν στην ηλεκτρονική αίτηση το σύνολο των ατομικών τους στοιχείων που απαιτούνται και υποβάλουν ή αποστέλλουν τον φάκελο με την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής τους, ώστε να ακολουθήσει ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι υποψήφιοι ΔΕΝ καταχωρούν στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Αίτησης, Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία. Οι βεβαιώσεις Διδακτικών και Επαγγελματικών προϋπηρεσιών καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά τους (π.χ. Λογαριασμός Ασφαλισμένου), αφού ελεγχθούν και αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, καταχωρούνται από αυτές, στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή -Pegasus-.

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, την υπογράφουν και αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους ολογράφως κάτω από την υπογραφή τους.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στον φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.

Η αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη), το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, εσωκλείονται σε φάκελο και υποβάλλονται από τον/την υποψήφιο/α στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής του, όπου προκηρύσσεται η ειδικότητά του, τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι, άλλως αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στο ΙΕΚ 1ης προτίμησης του υποψηφίου, σε μία από τις παρακάτω αναφερόμενες Διευθύνσεις:

Η υποβολή ή η αποστολή φακέλου δικαιολογητικών, είναι δυνατή έως και τη Δευτέρα 09-09-2019. (Η ταχυδρομική απόδειξη φυλάσσεται από τον υποψήφιο μέχρι την ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης).

Η Προκήρυξη