Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Υπουργείο Τουρισμού

Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Υπουργείο Τουρισμού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού και υπηρεσιών του που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΘΗΝΑ Κεραμεικός Δήμος Αθηναίων

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[Υπ’ όψιν κ. Π. Πενταγιώτη (Τηλ.: 210 3736154)]

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα