Πρόσληψη πτυχιούχων ΠΕ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Πρόσληψη πτυχιούχων ΠΕ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ”, με φορέα χρηματοδότησης τoν EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, ως εξής:

A. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος, αφορά σε εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές και μικροβιολογικές) για τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιατρικής ή Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Γνώση χειρισμού H/Y

Eπιθυμητά προσόντα:

– Εργασιακή εμπειρία σε εργαστηριακές (μικροβιολογικές και χημικές) αναλύσεις γάλακτος.

Β. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος, αφορά στην υποστήριξη του Έργου για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας σε ότι αφορά στα κατάλοιπα ουσιών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και ιδιαίτερα των αφλατοξινών στο γάλα, με χρήση ανοσοενζυμικών τεχνικών (ELISA).

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο AEI Κτηνιατρικής. της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Γνώση χειρισμού H/Y

Επιθυμητά προσόντα:

– Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση υλικών ζωικής προέλευσης, με την τεχνική της ELISA

Γ. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας (1) ανάδοχος αφορά στην Υποστήριξη του Έργου σε ό,τι αφορά στα κατάλοιπα ουσιών στο γάλα και τις ζωοτροφές και ιδιαίτερα των αφλατοξινών, με ενόργανη χημική ανάλυση με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC)

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Χημείας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Εργασιακή εμπειρία στα κατάλοιπα χημικών ουσιών σε εργαστήριο τροφίμων.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Γνώση χειρισμού H/Y.

Επιθυμητά προσόντα:

– Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο προσδιορισμού καταλοίπων οργανικών ενώσεων σε δείγματα τροφίμων ζωϊκής προέλευσης (γάλα) με Ενόργανη Χημική Ανάλυση με την τεχνική της HPLC και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων σύμφωνα με τα κριτήρια επίδοσης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 08/03/2019 και ώρα 1 00 μ.μ, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 460/9190/22-02- 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.».

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κτήμα Θέρμης, Τ.K, 57001 Θέρμη.

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 365370.

Η προκήρυξη