Πρόσληψη πτυχιούχων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόσληψη πτυχιούχων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

140 Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Αθήνα ΠΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1

141 Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Αθήνα ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1

142 Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) Αθήνα ΠΕ Πληροφορικής 8 μήνες 2

143 Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Αθήνα ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1

144 Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) Αθήνα ΤΕ Πληροφορικής 8 μήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 213 -1307560).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr) κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

Η προκήρυξη